วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

04 เม.ย. 2024
AISลงพื้นที่มอบเครื่องสีข้าวช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ นำนวัตกรรมและการวิจัยขับเคลื่อนด้านการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม ตั้งแต่การปลูกจนถึงขบวนการแปรรูป และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ด้านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพออกสู่ตลาด เสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส

มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

04 เม.ย. 2024
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ  ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ    นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล  ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น1(กล่าวพบปะ)  และนายศราวุธ วัด

มข.มอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์รางวัล เป็นรางวัลที่ให้กำลังใจศิลปินและผู้ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอีสาน

02 เม.ย. 2024
ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และธงชัย ประสงค์สันติและเทพ โพธิ์งาม เข้ารับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการมอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศิลปินและผู้ทำงานด้า