วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ค้นหา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. เพิ่มสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Upskill ด้าน” การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ” รุ่นที่ 8

24 มี.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ ลายทอง จังหวัดอุบลราชธาน

สำนักบริการวิชาการ มข. แก้ปัญหาดอกดาวเรืองตกเกรด จากอนุสิทธิบัตรการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ สร้างรายได้ เสริมการท่องเที่ยวให้กับศิลาโฮมสเตย์ 

15 มี.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ การต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากดอกดาวเรืองในกลุ่มวิสาหกิจศิลาโฮมสเตย์ และผู้ประกอบการในตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาดอกดาวเรืองตกเกรด สร้างรายได้หนุนการท่องเที่ยวในชุมชน โดยร่วมกับ ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี เจ้าของอนุสิทธิบัตรการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ อดีตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักบริการวิชาการ มข. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและหาความต้องการในการจัดทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

13 มี.ค. 2024
ดร.จินณพัษ ปทุมพร และ ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และพี่เลี้ยงจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและหาความต้องการในการจัดทำโครงการออมสินยุพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มชุมชนคนในภู เวียงเก่า บ่อเกลือสินเธาว

คณะวิทยาศาสตร์ แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 และ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา มข.

11 มี.ค. 2024
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21) และ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TChO20) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยม

 สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6

11 มี.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามาร