วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ค้นหา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

04 เม.ย. 2024
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ  ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ    นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล  ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น1(กล่าวพบปะ)  และนายศราวุธ วัด

มข.มอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์รางวัล เป็นรางวัลที่ให้กำลังใจศิลปินและผู้ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอีสาน

02 เม.ย. 2024
ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และธงชัย ประสงค์สันติและเทพ โพธิ์งาม เข้ารับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการมอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศิลปินและผู้ทำงานด้า

เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา)

24 มี.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศาลอาญา(รัชดา) จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและคดีความทางการแพทย์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรนี้เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาลอาญา (รัชดา) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นและให้ความสำค

สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและสมรรถนะฯ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม

24 มี.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่ความเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม” ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมลายเพชร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากร ดร. จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ (ปลัดเอด) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย แนวคิดทฤ