วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มข. จับมือ 7 หน่วยงาน จัด KM Show and Share เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษา

(มีคลิป)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ 7 หน่วยงาน จัด KM Show and Share เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษา และขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงาน ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดโครงการการประกวดและนําเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ในหัวข้อ “ KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า โครงการ KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินภายใต้ KM Road Map ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 และ ในปี 2567 นี้ ได้ขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่การต่อยอดสู่นวัตกรรม และค้นหา Best Practice เพื่อนำไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งคุณค่าให้กับสังคม และเชิงพาณิชย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดแสดงและการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู์ของผลงาน


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ และ 7 หน่วยงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ ถือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่อาศัยทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรอย่างหลากหลาย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ทำให้มองเห็นความหวังของประเทศที่บุคลากรทางด้านการศึกษา มีวิธีการสร้าง วิธีการปลูกฝังเด็กให้รู้จักคิดรู้จักสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ได้ดี จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ต่อยอดได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คือ ถ้าเราจะสร้างเด็กครูจะต้องปลูกฝังให้เด็กเรื่องความคิด หรือ Idea Thinking เด็กต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ออกมาได้เป็นอย่างดี การดำเนินการทุกกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความตระหนักกับบุคลากรทางการศึกษา ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดจากกระบวนการจัดความรู้จนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณชน นำไปสู่การนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการพัฒนาและต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ และการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โรงเรียน และการศึกษาของชาติต่อไป


ด้าน อ.รัตนาภรณ์ ลังกาวงค์ โรงเรียนบ้านยะพอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก กล่าวว่า มีความปลื้มใจที่วันนี้ได้มีโอกาสพานักเรียนมาร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็น 1 ใน 27 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ คือ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรพัฒนาเมืองรุ่นเยาว์ด้วยกระบวนการ Design-a-thon” ประเภท นวัตกรรมของอาจารย์ / ครู (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัด) ซึ่ง Design-a-thon (ดีไซด์อะทอน)เป็นการผสมผสานระหว่าง Design Thinking ร่วมกับ Make Education ภายใต้แนวคิด “คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า” นักเรียนมีความสามารถ มีทักษะการคิดเชิงออกแบบ สามารถสร้างโมเดลจากความคิดหล่านั้นเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นความรู้ให้กับชุมชน สามารถพัฒนาชุมชนได้และเป็นนวัตกรพัฒนาเมืองได้ด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีก 7 หน่วยงานที่จัดงานดีๆ ขึ้นมา เพื่อให้ได้มีโอกาสและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในบริบทของพื้นที่การศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป


สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา 27 ผลงาน จาก 68 ผลงาน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ที่ผ่านกระบวนการคัดครองจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาจัดแสดง และเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา มีการคัดเลือกเพื่อค้นหาผลงานที่จะเป็น Best Innovation ประจำปี 2567 ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Pitching โดยการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา มีการแบ่งผลงานทั้งหมดออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

  1. นวัตกรรมของผู้บริหารการศึกษา
  2. นวัตกรรมของอาจารย์ (ระดับอุดมศึกษา)
  3. นวัตกรรมของอาจารย์/ครู (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ / สังกัดอาชีวะ)
  4. นวัตกรรมของศึกษานิเทศก์
  5. นวัตกรรมของนักศึกษา (กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี/กลุ่มบัณฑิตศึกษา)
  6. นวัตกรรมของนักเรียน (กลุ่มประถมศึกษา/กลุ่มมัธยมศึกษา)
    โดยมีพิธีมอบรางวัล KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation 3 ประเภทก่อนการปิดงาน ได้แก่ รางวัล Beginning Innovation รางวัล Good Innovation และรางวัล Best Innovation ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงาน

ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข/ ภาพข่าว- นิตยา สุวรรณสิทธิ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมีจำนวนมาก
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย