วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป)มข.MOU กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ การวิจัย

      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2566 เวลา.09.00น. ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ การวิจัยระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์กรบุคคล มข.เดินทางมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มข.กล่าวถึงความร่วมมือ และมีนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ การวิจัย มีแขกผู้มีกียรติ สื่อมวลชนเป็นสักขีพยาน


      ด้าน รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์กรบุคคล มข.กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ การวิจัย ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเรียนการสอนใน Modul Financial Economics ซึ่งเป็นกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องใช้ความรู้ด้านการลงทุน และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น

               ซึ่งส่วนงานทั้งสอง มีความประสงค์ร่วมกันที่จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการลงทุน ครอบคลุมมิติของการบริหารจัดการความมั่งคั่ง การให้ข้อมูลด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน และการให้ความร่วมมือในเชิงการวิจัยเชิงลึกด้านวิชาการ และร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกันดังนี้


1. โครงการเสริมสร้างความรู้และแนะแนวอาชีพด้านการลงทุน ประกอบด้วย
    -โครงการให้ความรู้ด้านการลงทุนและแนะแนววิชาชีพด้านการลงทุน
        (Wealth Management &  Asset Management)

    – โครงการสหกิจศึกษา

    -โครงการให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนเบื้องต้น
    -โครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง บลจ. บัวหลวง และ มหาวิทยาลัย

2. โครงการแข่งขัน Idea Pitch Competition

3. โครงการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์กรบุคคล มข.กล่าว

    ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มข.กล่าวเพิ่มเติ่มว่า “ เราตั้งเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง เรื่องด้านวิชาการกับด้านงานวิจัย ด้านวิชาการนักศึกษาที่จบออกไปแล้วสามารถที่จะข้าทำงานด้านที่ปรึกษาด้านการวางแผนด้านเงินได้เลย การ MOU ในครั้งนี้น่าจะก่อเกิดเป็นประโยชน์กับบุคคลากรในการวางแผนการลงทุน ให้เป็นผู้รู้ทางด้านการเงิน ส่วนในด้านงานวิจัยคงจะทำวิจัยเรื่องหนี้สินของครัวเรือนช่วยหาสาเหตุต้นเหตุของปัญหาให้ได้ ในส่วนการเรียนการสอนคงมีการปรับบ้างเพื่อให้ทันสมัยสามารถให้ผู้เรียนเข้าถึงเข้าใจจบแล้วสามารถออกไปทำงามตามสายงานที่ตนเองเรียนจบได้เลย”ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มข.

      สุดท้าย นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดกล่าวเพิ่มว่า “สำหรับในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ การวิจัย ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริหารความรู้ด้านการเงินการลงทุนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการเงินของนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ปัจจุบัน สาขาการลงทุนและการบริหารจัดการลงทุนได้ก้าวขึ้นมามีความสำคัญมากในสาขาด้านการเงินและการลงทุน ทั้งจากฝั่งอุปทาน (Supply) ที่ตัวเลือกทางการลงทุนเปิดกว้างในหลายรูปแบบPlatform การลงทุนได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่าย ทางเลือกของสินทรัพย์ให้ลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบ และจากฝั่งอุปสงค์ (Demand)ที่ผู้คนให้ความสนใจในแนวคิด“ให้เงินช่วยทำงาน” เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน กระทั่งหลายๆคนมีแผนที่จะมีอิสรภาพทางการเงินก่อนวัยเกษียณ จึงเกิดความกะตือรือร้นที่จะ “หาทางเลือกทางการลงทุน” ที่ใช่เพื่อตอบโจทย์ชีวิตของตัวเอง ด้วยแรงผลักดันทั้งสองทางทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (Asset Under Managementซึ่งรวมกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) อยู่ที่ 8.5ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของ GDP ไทย (17 ล้านล้านบาท) เทียบกับช่วงเริ่มต้นเมื่อปี 2535ซึ่งAUM อยู่ที่ 2% ของ GDP เท่านั้น  ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียง AUM ที่รวบรวมจากสมาคมบลจ. แต่เนื่องด้วยตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนเกิดขึ้นอย่างมากมาย เม็ดเงินการลงทุนจริงน่าจะมีมากกว่าแต่ท่ามกลางโอกาสที่มากมายนั้นมีความเสี่ยง เนื่องด้วยทางเลือกการลงทุนบางประเภทผิดกฎหมาย ไม่โปร่งใส และบิดเบือนข้อมูลที่ให้กับนักลงทุน  บลจ.บัวหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงของการ1) ให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม,2)ให้ความรู้ด้านการลงทุนเพื่อสร้างทัศนคติต่อการลงทุน(Investment Mindset) ที่ดี, และ 3)ต่อยอดผลงานวิจัยขั้นสูงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบลจ. บัวหลวงและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเกิดขึ้นเพื่อบรรลุสามวัตถุประสงค์หลักตามที่ได้กล่าวไป

         การลงนาม MOU ระหว่างบลจ.บัวหลวงและมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ เป็น MOU ฉบับแรกที่บลจ.บัวหลวงได้ร่วมลงนามกับสถาบันการศึกษา เนื่องด้วย บลจ.บัวหลวงได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของภูมิภาคอีสานโดยที่มีขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง การวางรากฐานทางการลงทุนในภาคอีสานจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของภูมิภาคผนวกกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่เปี่ยมไปด้วยทรัพยากรบุคคลคุณภาพ องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายที่จะสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน บลจ.บัวหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน รวมถึงบรรลุพันธกิจหลักของบลจ. บัวหลวงที่จะ “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน  ท้ายสุดสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจเข้ามาลงทุนด้านการเงินในรูปแบบต่างๆควรทำการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเยอะพอสมควรเพื่อความเข้าใจในการตัดสินใจลงทุน  ต้องระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ การมีองค์ความรู้จึงต้องจำเป็น” นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดกล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมีจำนวนมาก
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย