วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“มข. ผนึกกำลัง 21 คณะจัดโครงการ’ร่วมใจปลูกป่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่KKU Net Zero’ ปลูกยางนา2,000 ต้นและปลูกต้นกาลพฤกษ์ 300 ต้นมุ่งสู่Green Campusมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน”

07 ก.ค. 2024
136

(มีคลิป) เมื่อเช้าเวลา 08.00น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์คณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมนี้โดยได้รับความร่วมมือจาก 21 คณะในมหาวิทยาลัยร่วมปลูกต้นยางนากว่า2,000 ต้นบนพื้นที่ 60 ไร่
ทางด้าน รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมข. ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อเป้าหมายระดับชาติในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โครงการได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 950 คนประกอบด้วยนักศึกษา 840 คนและผู้บริหารอาจารย์บุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไปอีก 110 คน

ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแต่ยังรวมถึงการเป็นต้นแบบในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกป่านี้เป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปลูกต้นยางนาในวันนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับนักศึกษาและชุมชนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆในการดำเนินโครงการลักษณะนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะขยายผลไปสู่โครงการอื่นๆในอนาคตเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้าน รศ.ดร.ดรุณีโชติษฐยางกูรคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เปิดเผยว่า “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกและจัดการป่าคาดว่าต้นยางนาที่ปลูกจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างน้อย 40,000 กิโลกรัมต่อปี

ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นท้าทายระดับโลกประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ศ. 2065 มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน

IMG-0931

คณะเกษตรศาสตร์จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ:

  1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ของคณะฯให้เป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์
  2. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกและจัดการป่าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

โครงการนี้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นยางนาจำนวน2,000 ต้นในพื้นที่ 60 ไร่ซึ่งคาดว่าจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างน้อย20,000 กิโลกรัมต่อปีโดยได้รับความร่วมมือจาก 21 คณะในมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้”รศ.ดร.ดรุณีโชติษฐยางกูรคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าว

ต่อจากนั้นในวันเดียวกันเวลา 17.00น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณลู่วิ่งของมหาวิทยาลัย รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุลอธิการบดี มข. เป็นประธานเปิดงาน:”มข. จัดโครงการปลูกต้นกาลพฤกษ์ 300 ต้นมุ่งสู่Green Campus และNet Zero”พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 500 คน
โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะเกษตรศาสตร์มข. มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นกาลพฤกษ์จำนวน 300 ต้นรอบลู่วิ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สนับสนุนเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของมข.


ด้านรศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าโครงการนี้เป็นก้าวสำคัญของมข. ในการมุ่งสู่การเป็นGreen Campus และการบรรลุเป้าหมายNet Zero ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยและประชาคมโลกพร้อมหวังว่าจะเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือNet Zero ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยและประชาคมโลกโครงการนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว

การปลูกต้นกาลพฤกษ์จำนวน 300 ต้นรอบลู่วิ่งของมหาวิทยาลัยนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นสวยงามและส่งเสริมสุขภาวะแล้วยังเป็นการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาปัญหาโลกร้อน

สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งคือโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคณะเกษตรศาสตร์ผู้ริเริ่มโครงการนักศึกษาบุคลากรนักวิ่งและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงพลังของการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม” รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปิดท้าย

IMG-1074 IMG-1068 IMG-1014 IMG-1953 IMG-1025 IMG-0996 IMG-1018 IMG-0935

วัลยา แสนมี กองสื่อสารองค์กร มข.-พิธีกร

นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -ถ่ายภาพ

ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ -บรรณาธิการข่าว/ตัดต่อ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 มีผู้มีจิตการกุศล ร่วมโทรศัพท์ บริจาคเเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์กว่า 26 ล้านบาท
รองเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย! นศ.มข. คิดค้นนวัตกรรม สเปรย์เคลือบรองเท้ากันน้ำ ป้องกัน ขจัดคราบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’
นร.สาธิตฯ มข. ศักยภาพระดับโลก คว้ารางวัลระดับอาเซียนถึง 2 รางวัล จากงานแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10 ASPC 2024
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ