วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

สปข.2 เพิ่มศักยภาพให้เครือข่ายสื่อรู้เท่าทันปั้นงานให้โดนใจ

 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานเปิด กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ สปข.2” ตามโครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมี ผอ.สวท /ประชาสัมพันธ์จังหวัด สปข.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 และเครือข่ายสื่อ 9 จังหวัด ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยาย การผลิตคลิป หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ…ปั้นงานให้โดนใจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ***นายภาณุ มัชฌิมา  ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2  กล่าวว่ากิจกรรม “สโมสรคนสื่อ สปข.2” ฯ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รวมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อให้กับเครือข่ายสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เพื่อพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความเข้าใจสื่อและสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น   ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์  งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22  มิถุนายน 2567

**กิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบนโยบายการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียล  การผลิตคลิป หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ…ปั้นงานให้โดนใจ พร้อมการลงพื้นที่ อำเภอพนมไพร เพิ่อฝึกปฏิบัติผลิตคลิปสร้างสรรค์ให้โดนใจแนวเล่าเรื่อง หัวข้อ “บุญบั้งไฟพนมไพร” Soft Power ร้อยเอ็ด และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมผลิตคลิปในกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ สปข.2” 

กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม คืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)และสื่อมวลชน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 70 

////