วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

คปก. มีมติเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ผิดกฎหมาย พร้อมอนุมัติสร้างถนนและแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

08 มิ.ย. 2024
74

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงในการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกราย ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการที่ดิน และยังเห็นชอบให้นำประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดินชุมชนในที่ดินเอกชนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาพื้นที่ และดำเนินการจัดที่ดินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

1218025
ร้อยเอก ธรรมนัส เผยว่า “ที่ประชุม คปก. มีการอนุมัติหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และโครงการที่ทำให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. รวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน และเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดระเบียบและกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน และนำที่ดินมาจัดให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกินต่อไป”

นอกจากนั้น ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม ในแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปะตีโมเดล ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยก่อสร้างถนนสายหลัก 1 สาย ระยะทางรวม 1.600 กิโลเมตร และถนนสายซอย 7 สาย ระยะทางรวม 4.845 กิโลเมตร จำนวนเงิน 11,149,390 บาท และโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ พร้อมหอถังสูงทรงแชมเปญ และระบบประปาในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 83 โซนที่ 3 และโซนที่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 5 แห่ง เป็นเงิน 13,841,839 บาท และอนุมัติใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งวัดป่าอุดมเทพนิมิตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ปฏิรูปอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 26-0-96 ไร่ และอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 5-0-76 ไร่
1218030

ขณะที่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “นอกจากที่ประชุม คปก. จะอนุมัติการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์แล้ว ยังมีเรื่องของการนำประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดินชุมชนในที่ดินเอกชนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันและอนาคต”

ข่าว/ภาพ: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

1218028
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานการจัดที่ดินแปลงว่างในผืนดินพระราชทาน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2568 วาระที่ 1
ส.ป.ก. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 1/2567
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2567
ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต