วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: สำนักบริการวิชาการ-มข

สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’

12 ก.ค. 2024
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักบริการวิชาการพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรการทำงานและการสร้างอาชีพด้วย ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรทักษะอาชีพ ภายใต้โมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการ มจธ. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ กลุ่มวิสาหกิจ OTOP หัวถนนแฮนด์เมด บ้านหัวถนน ต.พระลับ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ

08 ก.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านโรคติดต่อด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเกษตรกร ด้านอื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธาร

“มข. ผนึกกำลัง 21 คณะจัดโครงการ’ร่วมใจปลูกป่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่KKU Net Zero’ ปลูกยางนา2,000 ต้นและปลูกต้นกาลพฤกษ์ 300 ต้นมุ่งสู่Green Campusมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน”

07 ก.ค. 2024
(มีคลิป) เมื่อเช้าเวลา 08.00น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์คณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมนี้โดยได้รับความร่วมมือจาก 21 คณะในมหาวิทยาลัยร่วมปลูกต้นยางนากว่า2,000 ต้นบนพื้นที่ 60 ไร่ ทางด้าน รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า "โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมข. ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อเป้าหมายระดับชาติในการบรรลุความเป

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 3

01 ก.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดทำ TOR สเปก รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์รถเครนกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกมิติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง การพิจารณา งด ลดค่าปรับ ขยายสัญญา ยกเลิกสัญญา และการดำเนินการ ภายหลังยก

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

22 มิ.ย. 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน 19 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในช