วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก พูดคุยกับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. งาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

10 ก.ย. 2022
1239

(มีคลิป)มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก พูดคุยกับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”
ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

ภายในงานพบบริการต่างๆ มากมาย จาก หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่าย ดังนี้

๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

๑.ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
๒. การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง
๓. การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
๔. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
๕. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป)
๖. แนะนำ Application ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
– Stroke / Line @MDKKU  / หมอพร้อม / Khunlook

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) แนะนำการบริการต่างๆ ดังนี้

๑. การตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ และออกใบรับรอง
๒. คลินิกวัคซีน
๓. คลินิกโรคเฉพาะทาง อาทิ คลินิกระบบทางเดินหายใจ คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ คลินิกไต
คลินิกผู้มีบุตรยาก คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกจักษุและศูนย์เลสิก คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม คลินิกอายุรกรรม และคลินิกตรวจสุขภาพ เป็นต้น

๒.  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

๑. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน
๒. ให้บริการทันตสุขศึกษา
๓. นิทรรศการการออกหน่วยแบบ New Normal

๓. โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑. ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓. ป้องกันพยาธิภายใน กำจัดเห็บ/หมัด
๔. แจกอาหารสัตว์/ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์/ของที่ระลึกต่าง ๆ

๔. คณะศึกษาศาสตร์

๑. Satit Robotics
๒. การให้คำปรึกษาเด็กเรียนรู้ช้า
๓. มินิเทนนิส

๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑.งานบริการให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานอาคาร ก่อสร้าง และต่อเติมอาคาร หรือ “หมอบ้าน”
๒.การให้บริการแจกจ่าย “แบบบ้านประหยัดพลังงาน” “แบบบ้านพอเพียง” ให้กับประชาชนที่สนใจ
๓.การแสดงพิธีเปิด

๖. คณะเทคโนโลยี

๑. ให้การแนะนำเรื่องการถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร
๒. ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
๓. แนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล
๔. จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T

๗.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

U2T for BCG คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าขาวม้าแปรรูป ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด พรมเช็ดเท้า ไส้อั่วอั่ว น้ำพริกแคบหมู เมล่อน ฯลฯ

๘. คณะเกษตรศาสตร์

U2T for BCG ตำบลโคกงาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ ยาดม ยาหม่อง ลูกประคบ น้ำมันสมุนไพร

๙. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

๑. นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
– ตัวอย่างพยาธิใบไม้ตับ
– ตัวอย่างชิ้นเนื้อโรคมะเร็งท่อน้ำดี ชนิดต่าง ๆ
– วงจรการเกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

๒. นิทรรศการนวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
– ตัวอย่างชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT)

๓. นิทรรศการให้ความรู้อาหารปลอดภัย
– วิธีการปรุงอาหารให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
– ชุดตัวอย่างอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ

๔. บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ๕๐๐ ราย
– บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV-RDT) (ใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน รับอุปกรณ์ตรวจ รอรับผลตรวจ ๑๕ นาที)

๑๐. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น
๒. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
๓. สอน และสอบการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน พร้อมออกใบอนุญาต
๔. สอนการใช้ AE สำหรับประชาชน

๑๑. คลังเลือดกลาง

๑. คัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิต และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ประจำคลินิกดูแลผู้บริจาคโลหิต คลังเลือดกลาง
๒. ตรวจคัดกรองหมู่เลือด ให้กับผู้บริจาคโลหิต และผู้สนใจที่มาร่วมกิจกรรม
๓. แจกของที่ระลึก และน้ำดื่มจาก GomuFamily
๔. รับบริจาคโลหิต

๑๒. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. การนำเสนอผลงาน ด้านวิชาการ ประกอบด้วย ชุดองค์ความรู้ มีดังนี้

– องค์ความรู้บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ ๑-๑๕
– เอกสารการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด
– ร่วมกับอาจารย์คณะเกษตร สาขาโรคพืช ให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชฤดูฝน

๒. การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรโครงการแก้จน และ โครงการ U๒T for BCG ประกอบด้วย

– ประเภทผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืช-ผัก -ไม้ผล จากสวนเกษตรกรที่มีความปลอดภัย
– ประเภทหัตกรรม งานฝีมือได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า และผ้าฝ้าย
– ประเภทผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG)

๑๓. สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

๑. ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนมารับบริการทางวิสัญญีและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๒. ให้คำปรึกษาปัญหาด้านความปวด
๓. ให้บริการฝังเข็มเพื่อการระงับปวดและอาการอื่นๆ
๔. แจกของที่ระลึกแก่ผู้สนใจมาร่วมกิจกรรม

๑๔. สำนักหอสมุด

๑. เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์เมตาเวิร์ส   (Metaverse Experience: Education & Inspiration)
๒. หนังสือเดินทาง : ส่งเสริมเมืองขอนแก่นให้เป็นสังคมรักการอ่าน (แจกหนังสือฟรี)
๓. Knowledge Sharing กิจกรรมบนเวทีเรื่อง อยากให้รู้รักการอ่านอย่าบังคับให้อ่าน

๑๕. กองกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายการกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย  ทำนิติกรรมต่าง ๆ

๑๖. กองการกีฬา

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ฉบับประชาชน)

๑๗. เครือข่ายสื่อมวลชนและวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
๒. การแสดงดนตรี/ร้องเพลง
๓. กิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก และเกมมหาสนุก
๔. กิจกรรมถ่ายภาพ Check-in รับของรางวัล

๑๘. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

๑. แนะนำการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยตนเอง
๒. แนะนำผลิตภัณฑ์ Info graphic ต่างๆของศูนย์ฯ
๓. โหลด Application แลกของรางวัล

๑๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

๑. ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต
๒. คัดกรองและแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรัง โดยใช้ปิงปองจราจร ๗ สี
๓. การให้คำแนะนำการดูแลตนเองของผู้รับบริการ

๒๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

๑. บริการตรวจ RT-PCR ตรวจโควิด-19 (ทราบผลภายใน ๑ วัน)
๒. ตรวจกัญชา โดยใช้ชุดทดสอบแบบเร็ว
๓. ตรวจอาหาร ยา เครื่องสำอาง ตรวจฟอร์มาลีน บอแรกซ์ สเตียรอย ฯลฯ (รู้ผลภายใน ๑๕ นาที)
๔. ให้คำแนะนำองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
๕. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรกัญชา การใช้งานและการเฝ้าระวังหลังการใช้งาน

๒๑. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น

คลินิกให้คำแนะนำเด็กเกี่ยวกับการขาดความอบอุ่น ปัญหาครอบครัว โดยนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

๒๒. บริษัท มิส ลิลลี่ ฟลาวเวอร์ จำกัด

กิจกรรมตอบคำถาม รับของรางวัลสเปรย์ฟ้าทะลายโจร N-Dro care mouth spray Andrographolide นาโนอิมัลชั่น

๒๓. คณะเทคนิคการแพทย์

การตรวจองค์ประกอบร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น ( Body scan and Physical Fitness Test)

๒๔. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

๒๕. สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น 

นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสังคม

๒๖. สถานีรถไฟขอนแก่น 

กิจกรรมแจกผักปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202204

ที่มาของข้อมูล/ https://th.kku.ac.th/112897/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชุมแพ/ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และถนนสายสงกรานต์ ประจำปี 2567
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
“ท่านอ้น” ประธานอันเชิญพระพุทธพระลับ จากวัดธาตุพระอรามหลวง มาประดิษฐานที่เกาะวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวไทย-เทศ
ตำรวจท่องเที่ยว ตั้ง ศปก.ส่วนหน้า คุมเข้มถนนข้าวเหนียว จัดสายตรวจทางโดรน ตรวจจับทุกความเคลื่อนไหว วางกำลังนับร้อยคุมเข้มทุกจุด
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน