วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพืชวงศ์ถั่วประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”  มี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯมี ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพืชวงศ์ถั่วประเทศไทยครั้งที่ 8 ให้แก่ นายสมศักดิ์ อิทธิพงษ์ ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,  ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ดร.นิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พืชวงศ์ถั่ว เป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยมานาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ถั่ว อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ในแต่ละปีจึงมีการหมุนเวียนของเงินตราในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การผลิตถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ของประเทศไทย ยังมีปัญหาผลผลิตต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่นำเข้ามากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการใช้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วของประเทศ ให้ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น สามารถลดการนำเข้า นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ในที่สุด 

ด้าน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า “พืชวงศ์ถั่ว เป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยมานาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ถั่ว อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ในแต่ละปีจึงมีการหมุนเวียนของเงินตราในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การผลิตถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ของประเทศไทย ยังมีปัญหาผลผลิตต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่นำเข้ามากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการใช้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วของประเทศ ให้ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น สามารถลดการนำเข้า นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในที่สุด

โดยวันนี้มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

                ผลจากการประชุมจะช่วยพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชวงศ์ถั่วของประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด ”ด้าน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

           ด้าน ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเสริมว่า “การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยจัดครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2549  และจัดต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยการจัดครั้งล่าสุด ครั้งที่ 7 จัดเมื่อปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และได้เว้นไปในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

                การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 จัดโดย สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์

                1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชวงศ์ถั่วชนิดอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ

                2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม นำไปสู่การวางแผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชวงศ์ถั่วของประเทศ    

                3) เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชวงศ์ถั่วเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

                โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน บรรยายพิเศษ 2 เรื่อง คือ “นวัตกรรมวิจัยพืชวงศ์ถั่ว: พืชอาหารแห่งอนาคต…โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย” และ “การขับเคลื่อนถั่วเหลืองของประเทศในมุมมองของภาคเอกชน” นอกจากนี้ มีการบรรยาย 2 เรื่อง คือ “เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อให้ได้ทุน” และ “เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบความแตกต่างทางพันธุกรรม” และการเสวนา 1 เรื่อง คือ “พืชวงศ์ถั่ว..ทางรอดประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร” สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยรวมจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น ภาคบรรยาย จำนวน 14 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 41 เรื่อง และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และแสดงผลิตภัณฑ์ จากภาครัฐและเอกชน” ด้าน ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยกล่าว

    สุดท้าย นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว กรมวิชาการเกษตรฯ กล่าวว่า “โดยภารกิจของกรมวิชาการเกษตร คือการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พืชวงศ์ถั่ว อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ที่ได้วิจัยและพัฒนาวันนี้ได้นำมาเสนอผลงานวิชาการทั้งในการบรรยาย พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่งลังและถั่วอื่น ๆ  ถือว่างานวิจัยที่นำเสนอวันนี้มีความสำคัญต่อการปลุกการผลิตของความต้องการของตลาดในตอนนี้ สามารถตอบสนองของความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ ทางกรมวิชาการเกษตรจะพยามพัฒนาต่อยอดด้านงานวิจัยต่อไป”นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว กรมวิชาการเกษตรฯกล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมีจำนวนมาก
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย