วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

(มีคลิป)มข. จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวจัดงาน เฉลิมฉลอง 60 ปี มข.และงาน Food and Agro Tech 2023

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดแถลงข่าว โครงการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech  โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมในการแถลงข่าว มีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”  จัดขึ้นเพื่อนำผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบาย SMART CITY และ MICE CITY โดยจัดงานแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่เช่นนี้   ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และด้านอื่นๆ

“จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างโอกาส และช่องทางทางธุรกิจ ให้แก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันจัดงานแสดงนิทรรศการ “60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี”

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน จนเกิดการสร้าง   Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

“ที่สำคัญในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปีของการเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของภาคอีสาน นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง”

ทางด้าน ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวเสริมว่า “สำหรับ งาน Food and Agro Tech 2023 จะได้กำหนดจัดพร้อมกับ การแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมที่เด่นๆ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมกว่า 130 นิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1) การจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสมุนไพร ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI For All) ด้านเกษตรและอาหาร ด้านพลังงาน และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโซนกิจกรรมเวทีกลางซึ่งมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ได้แก่ การบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเชิงวิชาการ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวด “Creative Food for Sustainability” พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงดนตรีในช่วงเย็นของทุกวัน”ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบแล้ว 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท
เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันแรกคึกคัก ชาวบ้านระบุหาก “เศรษฐา”ทำได้จริง จะดีมากเพราะก่อนหน้านี้จะทำแต่ทำไม่ได้
มข.ร่วมพัฒนา อ.อุบลรัตน์ สู่จุดเช็กอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ
ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดงานสัมนาวิชาการฯ
นักท่องเที่ยวเรือนแสนแห่ชมงานสีฐานเฟสติวัล มข. สร้างความประทับใจ ส่งท้ายเทศกาลแห่งปี