วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”

(มีคลิป)เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ได้มีพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” โดยเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น  ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้สนใจเป็นผู้ผลิตผ้าไหม ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 30 คน มีวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.มาถ่ายทอดองค์ความรู้

       สำหรับโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผุ้ประกอบการรายย่อย สิ่งทอ แฟชั่น และของตกแต่งบ้านในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ นำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ เสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

        ด้านนางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวถึงการร่วมมือจัดโครงการฯนี้ว่า “ในนามของสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมในการเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มทอผ้า สิ่งทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไทยให้เป็นที่นิยมชมชอบของคนเมืองเพื่อนำมาตัดเย็บสวมใส่ในโอกาศงานต่างๆหาตลาดส่งต่อผู้ซื้อ สามารถสร้างมูลค่าด้านการตลาด สร้างรายได้สู่ครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในโอกาศต่อๆไปทางสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นก็จะยินดีร่วมสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยให้มีการผลิตสินค้าที่มีรูปลักษณ์ที่สวยถูกใจผู้ใช้  ในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”จะมีการอบรม แนะนำการออกแบบ สุดท้ายจะต่อยอดนำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยไปจัดการแสดงโชวพร้อมจำหน่ายประมาณวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นอีกด้วย

       เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ผ้าไทย เพื่อเป็นการจัดหารายได้ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน เผยแพร่งานพัฒนาอาชีพหัตกรรมทอผ้าไหมขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกท่านมาสวมใส่ผ้าไทยทุกๆวันดังคำขวัญที่ว่า ใส่ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น กล่าว

           ในส่วนของ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ โครงการฯว่า “เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครอบรอบ 60 ปี มข. และเป็นการสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุทิศตนเพื่อสังคม โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย สิ่งทอ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

โดย จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่วัฒนธรรม ที่มีหลากหลายพื้นที่ที่มีผู้นำชุมชนที่มีความสามารถมีการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม สังคม ศาสนาและเศรษฐกิจ และการนำการออกแบบมาพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มของงานที่ผสานกับศิลปวัฒนธรมท้องถิ่น เพื่อสืบทอดและถ่ายทอดผลงาน ให้กับคนภายนอกได้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้บริการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย สิ่งทอ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทวัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งสอดคล้องกับพื้นฐาน และศักยภาพของชุมชนรวมทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะพื้นที่

อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ได้มาดรฐาน มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพะที่เป็นจุดเด่น เพิ่มมูลคำให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสามารถป็นแหล่งรายได้ของชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ใขปัญหาความยากจนได้”ของ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าว

สุดท้าย คุณศสิกมล สอนจันทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านหองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ว่า “ตนเองมาจากกลุ่มทอผ้าบ้านหองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่นโดยกลุ่นี้จะรวมตัวกันผลิตไหมอีรี่ คือไหมป่ากินที่กินใบมันสำปะหลังเป็นอาหารและจะให้เส้นใยที่แตกต่างจากไหมหมอน เส้นใยจะเป็นปม ฟู สามารถระบายอากาศได้ดี ซับน้ำได้ดี วันนี้ได้มาเข้ารับการอบรมได้รับความรู้ใหม่จากท่านวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาการผลิตลายไหมใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกัน อยากเชิญชวนทุกคนมาสวมใส่ผ้าไทย ด้วยฝีมือการทักทอของชาวบ้านกันนะค่”คุณศสิกมล สอนจันทร์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เป็นรุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”