วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

กกต. เปิดให้สมัครรับเลือก สว. วันแรก จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

(20 พฤษภาคม 2567) กกต. เปิดให้สมัครรับเลือก สว. วันแรก จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด

(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้สมัคร สว. จะต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปให้พร้อม ดังนี้

1. แบบใบสมัคร (สว. 2) แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3) แบบหนังสือรับรองความรู้

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) โดยใบ สว. 4 ต้องมีพยานอย่างน้อย

1 คน ลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง และยื่นสำเนาบัตรประชาชนของพยาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องแนบมาพร้อมกันด้วย

2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองแพทย์

4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอที่ผู้สมัครเลือกสมัคร ได้แก่ หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเกิดในอำเภอที่สมัคร เช่น สูจิบัตร หรือ หลักฐานที่แสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัคร

ไม่น้อยกว่าสองปี เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) หรือหลักฐานการลาออกกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

7. เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 2,500 บาท

8. สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก และไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

**ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.ป.สว. ฯ

โทษของการนำเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครรับเลือก สว.เป็นเท็จ

การลงลายมือชื่อพยานเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สว. ซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดวิธีการเอาไว้ชัดเจนหรือบังคับว่า การลงชื่อด้วยตัวเองต้องตรงกับชื่อตามบัตรประชาชนหรือไม่เพียงแต่ต้องทําโดยมีเจตนาที่จะแสดงต่อบุคคลอื่นว่าเป็นลายมือชื่อของตัวเอง หากเป็นการลงชื่อโดยมีเจตนาให้เข้าใจว่าเป็นคนอื่นแล้วทําให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่น มีความผิดฐานปลอมเอกสาร ดังนั้น บุคคลใดหากไปลงลายมือชื่อรับรองหรือไปเป็นพยานลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐาน ต้องใช้ความระมัดระวัง ดูเอกสาร ตรวจตราให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงลายมือชื่อ เพราะอาจมีผลผูกพันทางกฎหมายในอนาคตได้

นอกจากนี้ กฎหมายกําหนดโทษเอาไว้ว่า บุคคลใดรับรองหรือเป็นพยาน ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับเลือกเป็น สว. ที่เป็นเท็จ ต้องโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นมีกําหนด 5 ปี

ช่องทางร้องเรียน | สายด่วน

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือก สว. ได้ที่แอพพลิเคชั่น “Smart Vote”

2. แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการสมัครหรือการเลือก สว. ได้ที่แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด”

3. ช่องทางติดต่อ “สายด่วน กกต. 1444 และ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้สมัคร สว.สอบตก เดินหน้าร้อง กกต.คัดค้านผลการเลือกระดับจังหวัด หลังพบความเป็นผิดปกติหลายอย่าง ทั้งคะแนนสูงโดด และบางกลุ่มไม่ลงคะแนนให้ตัวเองมากกว่า 20 คะแนน
กกต.ย้ำลงคะแนนเลือก สว.ต้องเขียนด้วยเลขอารบิกเท่านั้น ทำผิดเป็นบัตรเสีนทันที รอบแรกเลือกได้ 2 คน เท่านั้น “วัชระ”ยืนยันไม่มีคืนหมาหอน หากพบผิดฟันเอาผิดไม่เลี้ยง
กกต.ชวนประชาชนเช็กคุณสมบัติผู้สมัคร สว.ผ่านเว็บไซต์ www.ect.go.th และแอป Smart Vote ทั้ง 46,205 คน
ขอนแก่นเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัคร สว. 689 คน พบ อ.ซำสูง มีผู้สมัครน้อยที่สุด วันนี้ประกาศรายชื่อผู้สมัครครบทุกอำเภอ
ให้ประชาชนช่วยตรวจสอบเลือก สว. 67 แล้ว ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยตรวจสอบ !
กกต. เตรียมประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว.ทั่วประเทศช่วงค่ำวันพรุ่งนี้