วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตามคณะรัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดตรัง และมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร จังหวัดตรัง

30 ม.ค. 2024
วันที่ 27 มกราคม 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคใต้ และเ